SLOTH. Editorial: HUF Magazine. Foto: Ray Sorveno. Model: Vanessa Širko Klarika Klara Koly Klarika Koly. Styling: Tamina von Ribaupierre - fashion design Tamina von Ribaupierre. MuA: Simone Breu. Location: Eden Hotel Wolff. Ray Sorveno, Klarika Klara Koly, Simone Breu, Vanessa Širko, Eden Hotel Wolff, HUF Magazine. Eden Hotel Wolff.

Klarika Koly

SLOTH. Editorial: HUF Magazine. Foto: Ray Sorveno. Model: Vanessa Širko Klarika Klara Koly Klarika Koly. Styling: Tamina von Ribaupierre - fashion design Tamina von Ribaupierre. MuA: Simone Breu. Location: Eden Hotel Wolff. Ray Sorveno, Klarika Klara Koly, Simone Breu, Vanessa Širko, Eden Hotel Wolff, HUF Magazine. Eden Hotel Wolff.

Added to Klarika Koly

In this album